ක්‍රමසම්පාදන අංශය

දැක්ම :

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය දිවයිනේ සංවර්ධිතම දිස්ත්‍රික්කය බවට පත් කිරීමේ අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාවට උපරිම සේවාවක් ඉටු කිරීම උදෙසා සම්පත් මනා ලෙස කළමනාකරණය කිරීම.

මෙහෙවර :

දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදි රජයේ ප්‍රතිපත්ති හා වැඩසටහන් කාර්යක්ෂම ලෙස හා ඵලදායි අයුරින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවන සේ සැලසුම් සකස් කිරීම, මෙහෙය වීම, ඇගයීම,ප්‍රගති සමාලෝචන හා සම්බන්ධීකරණ කටයුතු කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීම තුළින් තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා උපරිම දායකත්වයක් ලබාදීම.

 

ප්‍රධාන කාර්යයන්

  • දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව , කෘෂිකර්ම කමිටුව හා අනෙකුත් සංවර්ධන කටයුතු වලට අදාළ ප්‍රධාන රැස්වීම් සම්බන්ධීකරණය හා මෙහෙය වීම.
  • දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ සියළු සංවර්ධන කටයුතු  මෙහෙය වීම හා අධීක්ෂණය.
  • අනෙකුත් රේඛීය අමාත්‍යංශ ආයතන වල සංවර්ධන වැඩ සටහන් දිස්ත්‍රික්කය තුළ සම්බන්ධීකරණය හා මෙහෙය ‍වීම.
  • දිස්ත්‍රික්කය තුළ ක්‍රියාත්මක විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සම්බන්ධීකරණය. .
  • දිස්ත්‍රික් ක්‍රමසම්පාදන ලේකම් කාර්යාලයට අනුයුක්තව දිස්ත්‍රික්කය තුළ සේවය කරන නිළධාරීන්ගේ පරිපාලන හා ආයතන කටයුතු.
  • දිස්ත්‍රික්කය තුළ රාජ්‍ය ආයෝජන සැලැස්ම සැකසීම.