දිස්ත්‍රික් ලේකම් - බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්ට අනුකූලව සම්බන්ධීකරණ කටයුතු මෙහෙයවමින් සංවර්ධන හා පරිපාලනමය කටයුතු ඉටු කිරීම හා කාලීන සමාජ අවශ්‍යතාවයන්ට පිළිසරණ වෙමින් දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය මෙහයවීම හා ජනතා සුභසාධනය ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම.


අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් - සී.ඒ.සුනෙත් ලෝචන

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.


 

  සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් - ජේ.කේ.ඩී.එස්.ඩබ්. ජයනෙත්ති

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබා දීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.


සැලසුම් අධ්‍යක්ෂ:එම්.බී චන්ද්‍ර නිමල් මහතා

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී - ඩබ්.ජී.එන් අබේවික්‍රම

දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන, සුභසාධන, හදිසි ආපදා පරිපාලනමය කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍යමය වාර්තා තුළින් ජනතාවට සියළු මූල්‍යමය වගකීම් ඉටු කිරීම.


   

 

කෘෂිකාර්මික අධ්‍යක්ෂ


 


පරිපාලන නිලධාරිගණකාධිකාරි


 


ඉංජිනේරුසහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස්


 


ජ්‍යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ


 


සහකාර පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලක


 

මාධ්‍ය නිලධාරි


 


කාර්යභාර නිලධාරී (සම්මත මිනුම් ඒකක)


 


දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී


 


දිස්ත්‍රික් ආපදා කලමනාකරණ නිලධාරී

පුවත් සහ සිදුවීම්

31
දෙසැ2018

abaditha

07
දෙසැ2018

thilakawardana

08
නොවැ2018

TheWaffleFestival

08
නොවැ2018

Literaryfestival

09
ඔක්2018

Training Programe