දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට දුරකතන අංකය: 047-2256235 ෆැක්ස් අංකය: 047-2256235 /047-2256247

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම්  047-2256285  047-2256285
සී.ඒ සුනෙත් ලෝචන මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්  047-2256232  
 ජේ.කේ.ඩී.එස්.ඩබ්ලිව් ජයනෙත්ති සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්  047-2256945  
ඩබ්.ජී.එම් අබේවික්‍රම මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී  047-2256246  
එම්.බී චන්ද්‍රනිමල් මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)  047-2256234  

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රා.ලේ. ස.ප්‍රා.ලේ. ගණකාධිකාරී සැලසුම්
අධ්‍යක්ෂ
පරිපාලන නිලධාරී කාර්යාලය
වලස්මුල්ල 047-2254075 047-2254238 047-3478185 047-2245038   047-2254238 047-2254075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කටුවන 047-2247237         047-2247238 047-2247237 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බෙලිඅත්ත 047-2243439 047-2243238 047-2243438     047-2243238 047-2243338 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අගුණකොළ
පැලැස්ස
047-2228238 047-2228325 047-2228239     047-2228239 047-2229238 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අම්බලන්තොට 047-2223338 047-2223238       047-2223338 047-2223339  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වීරකැටිය 047-2257117 047-2246238 047-2246205       047-2246261  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
තංගල්ල 047- 2241321 047- 2240438 047- 3486503 047-2240038   047-2240238 047- 2240438  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සූරියවැව 047-2289039   047-3485506 047-2289046   047-2289038 047-2289039  moha.divi.sooriyawewa@gmail.c
හම්බන්තොට 047-2256044 047-2256068     047-2256040 047-2256040 047-2256040  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ලුණුගම්වෙහෙර 047-2237619   047-2238619 047-2238288   047-2237038 047-2237038  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඕකෙවෙල 047-2254178   047-3485054 047-3625708 047-2254179   047-2254179  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
තිස්සමහාරාම 047-2237148   047-2237338     047-2237238 047-2237238  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.