දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට දුරකතන අංකය: 047-2256235 ෆැක්ස් අංකය: 047-2256235 /047-2256247

නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම්    
සී.ඒ සුනෙත් ලෝචන මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්    
  සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්    
ඩබ්.ජී.එම් අබේවික්‍රම මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී    
එම්.බී චන්ද්‍රනිමල් මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)    

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
ප්‍රා.ලේ. ස.ප්‍රා.ලේ. ගණකාධිකාරී සැලසුම්
අධ්‍යක්ෂ
පරිපාලන නිලධාරී කාර්යාලය
වලස්මුල්ල 047-2254075 047-2254238 047-3478185 047-2245038   047-2254238 047-2254075
කටුවන 047-2247237         047-2247238 047-2247237
බෙලිඅත්ත 047-2243439 047-2243238 047-2243438     047-2243238 047-2243338
අගුණකොළ
පැලැස්ස
047-2228238 047-2228325 047-2228239     047-2228239 047-2229238
අම්බලන්තොට 047-2223338 047-2223238       047-2223338 047-2223339
වීරකැටිය 047-2257117 047-2246238 047-2246205       047-2246261
තංගල්ල 047- 2241321 047- 2240438 047- 3486503 047-2240038   047-2240238 047- 2240438
සූරියවැව 047-2289039   047-3485506 047-2289046   047-2289038 047-2289039
හම්බන්තොට 047-2256044 047-2256068     047-2256040 047-2256040 047-2256040
ලුණුගම්වෙහෙර 047-2237619   047-2238619 047-2238288   047-2237038 047-2237038
ඕකෙවෙල 047-2254178   047-3485054 047-3625708 047-2254179   047-2254179
තිස්සමහාරාම 047-2237148   047-2237338     047-2237238 047-2237238

 

පුවත් සහ සිදුවීම්