හැඳුනුම

තනතුර:
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
පරිපාලන සංකීර්ණය,
හම්බන්තොට
දුරකථනය:
+94 472256235

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)

පුවත් සහ සිදුවීම්

31
දෙසැ2018

abaditha

07
දෙසැ2018

thilakawardana

08
නොවැ2018

TheWaffleFestival

08
නොවැ2018

Literaryfestival

09
ඔක්2018

Training Programe