මැතිවරණ කොට්ඨාශ
මුල්කිරිගල
බෙලිඅත්ත
තංගල්ල
තිස්සමහාරාම