අනු
අංකය
නම

ග්‍රාම නිලධාරී
වසම් සංඛ්‍යාව

1 කටුවන  56
2 වලස්මුල්ල 53
3 වීරකැටිය 60
4 ඕකේවෙල 27
5 බෙලිඅත්ත 71
6 තංගල්ල 72
7 අඟුණුකොළපැලැස්ස 51
8 අම්බලන්තොට 55
9 හම්බන්තොට 30
10 සූරියවැව 21
11 තිස්සමහාරාම 44
12 ලුණුගම්වෙහෙර 36