දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට දුරකතන අංකය: 047-2256235 ෆැක්ස් අංකය: 047-2256235 /047-2256247

Name Designation Telephone Fax
Mr.M.K.Bandula Harischandra District Secretary +94 47 2256235 +94 47 2256247
Mr.C.A.Suneth Loochana Additional District Secretary +94 047-2256232 +94 047-2256247
  Assistant District Secretary    
Mr. W.G.M Abewikrama Chief Accountant +94 047-2256246 047-2256247
Mr.M.B.C.Nimal Planning Director +94 047-2256234 +94 047-2256234
  Agriculture Director +94 112 369 255 +94 112 369 311

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
ප්‍රා.ලේ. ස.ප්‍රා.ලේ. ගණකාධිකාරී සැලසුම්
අධ්‍යක්ෂ
පරිපාලන නිලධාරී කාර්යාලය
වලස්මුල්ල 047-2254075 047-2254238 047-3478185 047-2245038   047-2254238 047-2254075 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කටුවන 047-2247237         047-2247238 047-2247237 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
බෙලිඅත්ත 047-2243439 047-2243238 047-2243438     047-2243238 047-2243338 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අගුණකොළ
පැලැස්ස
047-2228238 047-2228325 047-2228239     047-2228239 047-2229238 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
අම්බලන්තොට 047-2223338 047-2223238       047-2223338 047-2223339  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
වීරකැටිය 047-2257117 047-2246238 047-2246205       047-2246261  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
තංගල්ල 047- 2241321 047- 2240438 047- 3486503 047-2240038   047-2240238 047- 2240438  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සූරියවැව 047-2289039   047-3485506 047-2289046   047-2289038 047-2289039  moha.divi.sooriyawewa@gmail.c
හම්බන්තොට 047-2256044 047-2256068     047-2256040 047-2256040 047-2256040  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ලුණුගම්වෙහෙර 047-2237619   047-2238619 047-2238288   047-2237038 047-2237038  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඕකෙවෙල 047-2254178   047-3485054 047-3625708 047-2254179   047-2254179  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
තිස්සමහාරාම 047-2237148   047-2237338     047-2237238 047-2237238  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.