දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට දුරකතන අංකය: 047-2256235 ෆැක්ස් අංකය: 047-2256235 /047-2256247

Name Designation Telephone Fax
Mr.M.K.Bandula Harischandra District Secretary +94 47 2256235 +94 47 2256247
Mr.C.A.Suneth Loochana Additional District Secretary +94 047-2256232 +94 047-2256247
  Assistant District Secretary    
Mr. W.G.M Abewikrama Chief Accountant +94 047-2256246 047-2256247
Mr.M.B.C.Nimal Planning Director +94 047-2256234 +94 047-2256234
  Agriculture Director +94 112 369 255 +94 112 369 311

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල දුරකතන හා ෆැක්ස් අංක

Divisional දුරකථන අංකය Fax
ප්‍රා.ලේ. ස.ප්‍රා.ලේ. Accountan සැලසුම්
අධ්‍යක්ෂ
Admin Office Office
වලස්මුල්ල 047-2254075 047-2254238 047-3478185 047-2245038   047-2254238 047-2254075
කටුවන 047-2247237         047-2247238 047-2247237
බෙලිඅත්ත 047-2243439 047-2243238 047-2243438     047-2243238 047-2243338
අගුණකොළ
පැලැස්ස
047-2228238 047-2228325 047-2228239     047-2228239 047-2229238
අම්බලන්තොට 047-2223338 047-2223238       047-2223338 047-2223339
වීරකැටිය 047-2257117 047-2246238 047-2246205       047-2246261
තංගල්ල 047- 2241321 047- 2240438 047- 3486503 047-2240038   047-2240238 047- 2240438
සූරියවැව 047-2289039   047-3485506 047-2289046   047-2289038 047-2289039
හම්බන්තොට 047-2256044 047-2256068     047-2256040 047-2256040 047-2256040
ලුණුගම්වෙහෙර 047-2237619   047-2238619 047-2238288   047-2237038 047-2237038
ඕකෙවෙල 047-2254178   047-3485054 047-3625708 047-2254179   047-2254179
තිස්සමහාරාම 047-2237148   047-2237338     047-2237238 047-2237238