හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පුහුණු ඒකකය මගින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කර පවත්වනු ලැබේ. මෙම පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ අත්දැකීම් බහුල නිලධාරීන්ගේ සම්පත් දායකත්වය ලබාගනු ලැබේ.

පුහුණු වැඩසටහන් සදහා සහභාගීවීම තහවුරු කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය

පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්

F 1

01. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය 11. අභ්‍යන්තර විගණන අංශය
22. සමාජ ආරක්ෂණ අංශය
02. අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 12. දිස්ත්‍රික් ලේකම් ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාව 23. මානව සම්පත් සංවර්ධන/වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශ අංශය
03. ආයතන අංශය
13. බෞද්ධ කටයුතු හා සංස්කෘතික කටයුතු අංශය 24. ඉඩම් පරිහරන හා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අංශය
04. ගිණුම් අංශය
14. සමාජ සේවා | රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන මෙහෙයුම් අංශය 26. සංඛ්‍යා ලේඛණ අංශය
05. විමර්ශන අංශය 15. භාෂා අංශය | මාධ්‍ය අංශය 28. ජාතික ළමා රක්ෂණ අධිකාරිය
06. සමෘද්ධි අංශය 16. පාරිභෝගික කටයුතු අංශය 28. කෘෂිකර්ම අංශය(දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ)|ග්‍රාම සංවර්ධන අංශය
07. ඉන්ජිනේරු අංශය
17. කුඩා ව්‍යාපාර අංශය
29. පුපුරණ ද්‍රව්‍ය පාලන අංශය
08. ක්ෂේත්‍ර නිලධාරී අංශය
19. සැලසුම් අංශය 30. දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය
09. රියදුරු විවේකාගාරය 20. දිස්ත්‍රික් පරිගණක මෙහෙයුම් හා පුහුණු ඒකකය
10. ලේඛණාගාරය 21. ඵලදායිතා අංශය  

news