හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පුහුණු ඒකකය මගින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කර පවත්වනු ලැබේ. මෙම පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ අත්දැකීම් බහුල නිලධාරීන්ගේ සම්පත් දායකත්වය ලබාගනු ලැබේ.

පුහුණු වැඩසටහන් සදහා සහභාගීවීම තහවුරු කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය

පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්

F 1

01. District Secretariat
11. Internal Audit Division
22. Social Security Board
02. Additional District Secretary
12. Main Conferrence Hall
23. Human Resoce
03. Establishment Branch
13. Cultural Affaires Division
24. Land Use Planing Division
04.Accounts Division
14. Social Services Division
26. Land Use Planing Division
05. Investigation Division
15. Media Unit
28.Child Protection Authority
06. Samurdhi Division
16. Consumer Affaires Division
28. Agriculture sector (District Director) | Rural Development
07. Engineering Division
17. Small Enterprise Development Division
29. Explosives Division
08. Field Officers Division
19. Planning Division
30. Disaster Management Unit
09. Driver rest Room
20. Computer and Traning Unit
10. Record Room
21. Productivity Division
 

news