අතිගරු ජනාධිපතිතමාගේ සෘජු අධීක්ෂණය හා මෙහෙයවීම යටතේ ක්‍රියාත්මක මතින් නිදහස් රටක් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහනට සමගාමීව 2019.04.03 දින බක්මහ දිව්රුම හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේද පැවැත්විණි.
කොළඹ නිදහස් චතුරශ්‍රයේ පැවැති ප්‍රධාන උත්සවයට සමගාමීව මෙය පැවැත්විණි. පලමුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.කේ.බන්දුල හරිශ්චන්ද්‍ර මහතා විසින් ජාතික කොඩිය ඔසවා වැඩ සටහන ආරම්භ කෙරිණි.අනතුරුව සියලු දෙනාම ජාතික ගීය ගායනා කර බක්මහ දිවුරුම කියවීම සිදු විය.
මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය විසින් හදුන්වාදී ඇති තේමා ගීතයට සවන්දී දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාගේ කතාවෙන් වැඩ සටහන අවසන් කෙරිණි.

 

n

n3