2018 සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය වලස්මුල්ල ජාතික පාසලේදී ආරම්භ විය..

45200379 446401115884202 5136463595307008000 n45221886 446399275884386 208169875061866496 n45353128 446400359217611 777683268655906816 n

2018 සාහිත්‍යය කලා මහෝත්සවයේදී සම්මාන සහතික ප්‍රධානය සිදුකල අවස්ථාවක්

123

සාහිත්‍ය මහෝත්සවයේ ප්‍රදර්ශන කුටි දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා නරඔමින්

567