සමෘද්ධි අංශය

දැක්ම   : වසර 2030 වන විට දුගී බවින් තොර ,සවිබල ගැන්වූ ,සමෘද්ධිමත් ශ්‍රී ලංකාවක් ,බිහි කිරීමට කටයුතු කරන, පුරෝගාමී ආයතනයක් බවට පත්වීම

මෙහෙවර  : අන්තීකරණයට පත් ජනතාව සවිබල ගැන්වීම ( ආර්ථික, සමාජීය, භෞතික, මානසික, තීරණ ගැනීම, නෛතික හා පාරසරික) හා ප්‍රාදේශීය විෂමතාවය අවම කිරීම සදහා කාර්යක්‍ෂම, ඵලදායී, වේගවත් හා ඵලදායී විසදුම් ජන හිත කාමී ලෙස ක්‍රියාවට නැංවීම සදහා දෙපාර්තමේන්තු, ප්‍රජා මූල සංවිධාන හා ක්‍ෂුද්‍ර මූල්‍ය ආයතන ජාලය හා වෘත්තිකයන් , රජය, පෞද්ගලික ජනතාව හා දේශපාලන අංශ වල මනා දායකත්වය හා දේශීය හා ගෝලී ය  ආයතන වලද සහභාගීත්වයෙන් දුගී බවෙන්  තොර, සමෘද්ධිමත් දේශයක් ගොඩ නැංවීම තුලින් ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක  වීම.

අරමුණු හා පරමාර්ථ       : දිළිඳුකම අවම කිරීම.