2022 වර්ෂයට සැපයුම් සේවාවන්, ‍කොන්ත්‍රාත් වැඩ සඳහා සැපයුම්කරුවන් සහ ‍කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා වැඩ, සැපයුම් හා ‍සේවාවන් ලබා ගැනීම පිණිස 2022 වර්ෂය ‍වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි වීමට කැමති පිළිගත් නිෂ්පාදකයින්ගෙන් / දේශීය ඒජන්තවරුන්ගෙන් / සැපයුම්කරුවන්ගෙන් / සේවා සැපයුම්කරුවන්ගෙන් සහ ‍කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැ‍බේ.