குற‍ிக்கோல்

“திறனுள்ள மாவட்ட நிர்வாகமொன்றினூடாக பிரமிக்கத்தக்க ஒரு மக்கட் சேவை”

நோக்கம்

“மக்களது தேவைகளை திறமையாகவும் நியாயமாகவும் நேர்மையாகவும் மற்றும் சிநேகபூர்வமாகவும் நிறைவேற்றுவதனூடாக அரச கொள்கைக்கு அமைவாக சிறந்த வள முகாமைத்துவம், ஒருங்கிணைப்பு என்பன மூலம் மாவட்டத்தில் நிரந்தர அபிவிருத்தியை உறுதிசெய்தல்.”

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

31
டிச2018

abaditha

07
டிச2018

thilakawardana

08
நவ2018

TheWaffleFestival

08
நவ2018

Literaryfestival

09
அக்2018

Training Programe