තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාගම ග්‍රාම  නිළධාරී වසමේ ආපදා කළමනාකරණ  කමිටු නායකයින් දැනුවත් කිරීම

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් පරිදි දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ  හා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂවරයාගේ  මගපෙන්වීම යටතේ තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාගම ග්‍රාම නිළධාරි වසමේ ග්‍රාමීය කමිටු නායකින් සදහා ආපදා අවධානම් කළමනාකරණය පිලිබද දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් හම්බන්තොට ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය මගින් සිදුකරන ලදි.ඒ සදහා තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සහන සේවා නිළධාරි හා වසමේ ග්‍රාම නිළධාරි,ආර්ථික සංවර්ධන නිළධාරි,කෘෂිකර්ම පර්යේශන නිළධාරි සහභාගි විය.  

202141 1202141 2202141 3202141 3202141 4202141 5