ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ උපදෙස් පරිදි දිස්ත්‍රික් ලේකම් තුමාගේ හා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂතුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කෝන්වැලෑන ග්‍රාමසේවා වසමේ හා අන්දරගස්යාය යන ග්‍රාම නිළධාරී වසම් වල ආපදා කළමනාකරණ කමිටු පිහිටුවීම 2021. 03.23 දින දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණය ඒකකයේ මගින් සිදුකරන ලදී.

UntitledUntitled2Untitled3Untitled4Untitled5Untitled6Untitled7Untitled8