අම්බලන්තෙට වාදුරුප්ප ග්‍රාම නිළධාරී වසමේ ඇතිවූ ජල ගැලීම් තත්ත්වය වලක්වා ගැනීම සඳහා මෝය කට පුළුල් කිරීම

2021.10.04 දින ඇදහැලුණු වර්ෂාව සමඟ තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ මාවැල්ල දකුණ ග්‍රාම නිළධාරී වසමේ මාවැල්ල කලපුවෙහි ජලමට්ටම ඉහල යාම හේතුවෙන් ඇතිවූ ජල ගැලීම් තත්ත්වය වලක්වා ගැනීම සඳහා ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂකගේ උපදෙස් පරිදි වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කළාප භාර නිලධාරී, තංගල්ල ආපදා සහන සේවා නිළධාරී, මාවැල්ල දකුණ ග්‍රාම නිළධාරී හා ආර්ථික සංවර්ධන නිළධාරී සමඟ එක්ව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් ලබාදුන් JCB යන්ත්‍රය ආධාරයෙන් මෝය කට පුළුල් කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ ඒකකය කටයුතු කරන ලදී.   

1   2   3   4

5   6