හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් එම්.කේ බන්දුල හරිශ්චන්දර මහතා සහභාගිවන "සිහින සිත්තම " ගුවන් විදුලි වැඩ සටහන 2019.01.04 සිකුරාදා ප.ව.7-8 දක්වා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ රුහුණු සේවයෙන් බලා පො රොත්තු වන්න.

49115874 478897865967860 8114944881606000640 n

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

31
டிச2018

abaditha

07
டிச2018

thilakawardana

08
நவ2018

TheWaffleFestival

08
நவ2018

Literaryfestival

09
அக்2018

Training Programe