அனுமதிக்கப்பட்ட பணிற்றொகுதியினர் எண்ணிக்கை தொடர்பான தகவல்கள்

2017.12.31 ஆம் திகதி

வகை

முகாமைத்துவ சேவைகள் சுற்றுநிருபத்திற்கமைய அனுமதிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை

தற்போதைய ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை

வெற்றிட எண்ணிக்கை

சேவைகளின் நிலை

     

மாவட்ட செயலாளர்

1

1

-

மேலதிக மாவட்ட செயலாளர்

2

1

1

உதவி மாவட்ட செயலாளர்

1

1

-

பிரதம கணக்காளர்

1

1

-

தலைமை உள் தணிக்கையாளர்

1

1

-

கணக்காளர்

1

1

-

இலங்கை பொறியியலாளர் சேவை

2

2

-

உப மொத்தம்

9

8

1

மூன்றாம் நிலை

     

நிர்வாக உத்தியோகத்தர்

1

1

-

மொழிபெயர்ப்பாளர்

2

1

1

உப மொத்தம்

3

2

1

இரண்டாம் நிலை

 

 

 

வரவு செலவுத்திட்ட உதவியாளர்

1

1

0

அபிவிருத்தி உதவியாளர்

1

1

0

அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

-

26

-

மதிப்பீட்டு உத்தியோகத்தர்

1

1

-

அரச முகாமைத்துவ உதவியாளர்

29

25

4

தொழிநுட்ப உத்தியோகத்தர்

2

2

-

திட்டவரைஞர் (Draftsman)

1

1

-

jfty; kw;Wk; njhlu;ghly; njhopEl;g cjptpahsu; - juk; iii

2

-

2

njhopEl;g cjtpahsu

2

0

2

உப மொத்தம்

36

59

5

ஆரம்ப நிலை

     

வாகன ஓட்டுனர்

8

7

1

அலுவலக பணியாளர் சேவை

13

10

3

gq;fsh nghWg;ghsu; / rikaw;fhuu

1

0

1

துப்பரவேற்பாட்டுத் தொழிலாளி

-

-

-

kpd; njhopEl;gtpayhsu; (jpizf;fs)

1

0

1

உப மொத்தம்

18

23

1

மொத்தம்

4

65

92

7