හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලීය පුහුණු ඒකකය මගින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් සංවිධානය කර පවත්වනු ලැබේ. මෙම පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ අත්දැකීම් බහුල නිලධාරීන්ගේ සම්පත් දායකත්වය ලබාගනු ලැබේ.

පුහුණු වැඩසටහන් සදහා සහභාගීවීම තහවුරු කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය

පවත්වනු ලබන පුහුණු වැඩසටහන්