2019 මාසික රැස්වීම් කාලසටහන

අනු අංකය කමිටුව වේලාව ජන. පෙබ. මාර්. අප්‍රෙ. මැයි. ජුනි ජුලි අගෝ. සැප්. ඔක්. නොවැ. දෙසැ.
1 දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති සමුළුව                          
2 ප්‍රාදේශීය ලේකම් සාකච්ඡාව 9.3 28බ්‍ර 21බ්‍ර 21බ්‍ර 23අ 30බ්‍ර 20බ්‍ර 25බ්‍ර 22බ්‍ර 20සි 22අ 21බ්‍ර 20සි
3 දිස්ත්‍රික් නිවාස කමිටුව 9 28සි 21බ්‍ර 21බ්‍ර 23අ 30බ්‍ර 20බ්‍ර 25බ්‍ර 22බ්‍ර 20සි 22අ 21බ්‍ර 20සි
4 දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුව 9 22අ 26අ 19අ 23අ 21අ 18අ 23අ 20අ 17අ 15අ 19අ 17අ
5 පරිසර කමිටුව(පස්හා බොරළු කැණීම්) ප.ව. 2.00       සෑම මසකට දෙවරක්                
6 ඉඩම් පරිහරණ කමිටුව 9     28බ්‍ර     27බ්‍ර     26බ්‍ර     3අ
7 විගණන කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම 9   15සි     10සි     02සි     22සි  
8 දිස්ත්‍රික් මිල නියම කිරීමේ කමිටුව 9 08අ           02අ          
9 දිස්ත්‍රික් ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන කමිටුව 9   12අ     28අ     30සි     26අ  
10 රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන රැසිවීම 9     18ස       22ස     21ස    
11 දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 9 10බ්‍ර 08සි 08සි 09අ 10සි 07සි 12සි 09සි 06සි 11සි 08සි 13සි
12 සහකාර අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සාකච්ඡාව 9.3 10බ්‍ර   07බ්‍ර   09බ්‍ර   04බ්‍ර   05බ්‍ර   07බ්‍ර 12බ්‍ර
13 ගණකාධිවරුන්ගේ සාකච්ඡාව 9             18බ්‍ර       22සි  
14 තාක්ෂණ නිලධාරීන්ගේ සාකච්ඡාව 9 29අ         25අ            
15 දිස්‍ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටුව 9 21ස 25ස 25ස 29ස 27ස 24ස 22ස 26ස 23ස 21ස 25ස 23ස
16 ශාසන ආරක්ෂක බලමණ්ඩල කමිටුව 9   26අ     10සි     16සි     22සි  
17 දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරණ කමිටු රැස්වීම 9   15සි                 15සි  
18 මෝසම් වර්ෂාව සම්බන්ධ පෙර සුදානම් රැසිවීම 9   08සි             12බ්‍ර      
19 ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන මෙහෙයුම් කමිටුව 9         30බ්‍ර           28බ්‍ර  
20 සමාජ සේවා ප්‍රගති සමාලෝචන කමිටුව 9   22සි   26සි   28සි   30සි   25සි   20සි
21 කාර්ය මණ්ඩල රැස්වීම ප.ව.2.00 21ස 18ස 18ස 22ස 20ස 17ස 22ස 19ස 16ස 21ස 18ස 23ස
22 කව රැස්වීම ප.ව.3.00 28ස 25ස  25ස 29ස 27ස 24ස 29ස 26ස 23ස 28ස 25ස 24අ