අනුමත සේවක සංඛ්‍යා පිළිබඳ තොරතුරු 2017.12.31 දිනට

වර්ගය

කළමණාකරණ සේවා චක්‍රලේඛය අනුව අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව

දැනට සිටින සේවක සංඛ්‍යාව

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව

සේවා මට්ටම

     

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

1

1

-

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

2

1

1

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

1

1

-

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

1

1

-

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

1

1

-

ගණකාධිකාරී

1

1

-

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය

2

2

-

උප එකතුව

9

8

1

තෘතීය මට්ටම

     

පරිපාලන නිළධාරී

1

1

-

භාෂා පරිවර්තක

2

1

1

උප එකතුව

3

2

1

ද්විතීය  මට්ටම

 

 

 

අයවැය සහකාර

1

1

0

සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක

1

1

0

සංවර්ධන නිළධාරී

-

26

-

විමර්ශන නිළධාරී

1

1

-

රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර

29

25

4

කාරමික නිළධාරී

2

2

-

සැලසුම්කරු (Draftsman)

1

1

-

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර -iii ශ්‍රේණිය

2

-

2

තාක්ෂණ සහායක

2

0

2

උප එකතුව

36

59

5

ප්‍රාථමික මට්ටම

     

රියදුරු

8

7

1

කාර්යාල සේවක සේවය

13

10

3

බංගලා භාර /කෝකියා

1

0

1

සනීපාරක්ෂක කම්කරු

-

-

-

විදුලි කාර්මික (දෙපාර්තමේන්තු)

1

0

1

උප එකතුව

18

23

1

මුළු එකතුව

4

65

92

7

පුවත් සහ සිදුවීම්