අනුමත සේවක සංඛ්‍යා පිළිබඳ තොරතුරු 2018.12.31 දිනට

වර්ගය

කළමණාකරණ සේවා චක්‍රලේඛය අනුව අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව

දැනට සිටින සේවක සංඛ්‍යාව

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව

සේවා මට්ටම

     

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

1

1

-

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

2

1

1

අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

1

1

-

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

1

1

-

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

1

1

-

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

1

1

-

සහකාර අධ්‍යක්ෂ/ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රමසම්පාදන)

4

3

1

ගණකාධිකාරී

1

1

-

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවය

2

2

-

උප එකතුව

14

12

2

තෘතීය මට්ටම

     

පරිපාලන නිළධාරී

1

0

1

භාෂා පරිවර්තක

2

1

1

උප එකතුව

3

1

2

ද්විතීය  මට්ටම

 

 

 

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරී

1

1

0

සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක

1

1

0

අයවැය සහකාර

1

0

1

සංවර්ධන නිළධාරී

35

42

0

කාර්මික නිළධාරී

2

1

1

සැලසුම්කරු (Draftsman)

1

1

-

රාජ්‍ය කළමණාකරණ සහකාර

33

33

0

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

2

-

2

තාක්ෂණ සහායක

2

2

0

උප එකතුව

78

81

4

ප්‍රාථමික මට්ටම

     

රියදුරු

10

10

0

විදුලි කාර්මික (දෙපාර්තමේන්තු)

1

0

1

බංගලා භාර /කෝකියා

1

0

1

කාර්යාල සේවක සේවය

14

13

1

උප එකතුව

26

23

3

මුළු එකතුව

121

117

11