අවසන් කර ඇත

 

සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2020 

2020 වර්ෂය සඳහා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සඳහා නව සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම ආරම්භ කර ඇත. වැඩි විස්තර සඳහා දැන්වීම සහ අයදුම්පත පරීක්ෂා කරන්න.  

 


දැන්වීම

English  සිංහල   தமிழ்
 

සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වන අයදුම්පත

English  සිංහල   தமிழ்
 

සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් තොරතුරු

English  සිංහල   தமிழ்